DOCUMENTS DE CENTRE

PEC març 19.pdf

Projecte Educatiu de Centre

ROF.pdf

Reglament d'Organització i Funcionament

_PGA 2019.pdf

Programació General Anual

Pla de convivència.pdf

Pla de Convivència

PLA ATENCIÓ DIVERSITAT.pdf

Pla d'Atenció a la Diversitat

PLA ACOLLIDA.pdf

Pla d'Acollida

PLA ACCIÓ TUTORIAL.pdf

Pla d'Acció Tutorial

PLC aprovat 22 de maig de 2017- Dr Comas.pdf

Projecte Lingüistic de Centre

Pla de contingència CEIP DR COMAS CAMPS (2).pdf

Aquest document explica les possibles situacions que es poden donar al centre segons l'evolució de la COVID-19.


Inclou els 3 escenaris que la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca va recomanar als centre elaborar per poder fer front a la situació actual.