IMPORTANT

Estem molt contents/es de poder seguir un any més amb aquesta iniciativa. El curs passat el total d'adherits al programa va superar el 95% de l'alumnat!!!


El formulari l'ha d'emplenar TOTHOM marcant SI o NO a l'apartat d'adhesió al programa.


Quins són els nostres DRETS com a participants en el programa? L'escola es compromet a:

- No canviar els llibres durant almenys 4 cursos.

- Proporcionar els llibres a tot l’alumnat adherit el primer dia d’escola.

- Proporcionar els llibres reutilitzables folrats.


Quins són els nostres DEURES? La família es compromet a:

- Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs.

- La família pagarà una quota anual per adherir-se al programa.

- Els llibres reutilitzables no es poden subratllar ni escriure i a final de curs s’han de retornar en un bon estat de conservació. En cas de pèrdua o malbaratament del llibre, la família se’n farà càrrec fent una aportació econòmica segons els següents barems:

   - 80% del valor del llibre si és el 1r any.

   - 60% del valor del llibre si és el 2n any.

   - 40% del valor del llibre si és el 3r any.

   - 20% del valor del llibre si és el 4t any.


QUOTA I FORMA DE PAGAMENT

(data màxima per a fer l'ingrés: diumenge 9 de juny ).


Preu pels adherits al programa segons curs

   1r ------------------------- 25€

   2n ------------------------ 25€

   3r ------------------------  35€

   4t ------------------------  35€

   5è ------------------------ 25€

   6è ------------------------ 25€


*L’agenda escolar NO ESTÀ inclosa en el lot de llibres, la podreu comprar a la secretaria del centre a partir de dia 1 de setembre (de 2n a 6è d'Ed. Primària).


Heu de fer un ingrés al compte de l'escola indicant el NOM i LLINATGES de l'alumne/a i el NIVELL que cursarà el proper any acadèmic.

Nº DE COMPTE, <<CAIXABANK>>: ES63 2100 2607 3513 0001 1534

Podeu enviar el justificant bancàri per email (secretaria@ceipdrcomas.com) o dur-lo en paper.

                                     Estamos muy contentos/as de poder seguir un año más con esta iniciativa. El curso pasado el total de inscritos superó el 95% del alumnado!!!


El formulario deben rellenarlo TODAS LAS FAMILIAS marcando SI o NO en el apartado de adhesión al programa.


Cuales son nuestros DERECHOS como participantes en el programa? El colegio se compromete a:

- No cambiar los libros durante al menos 4 cursos.

- Proporcionar los libros a todo el alumnado adherido el primer día de clase.

- Proporcionar los libros reutilizables forrados.


Cuales son nuestros DEBERES? La familia se compromete a:

- Los libros que forman parte del fondo se quedarán en el centro a final de curso.

- Las familias pagarán una cuota anual para adherirse al programa.

- Los libros reutilizables no se pueden subrayar ni escribir y a final de curso se deben devolver en buen estado de conservación. En caso de pérdida o rotura de algún libro, la familia se hará cargo haciendo una aportación económica según el siguiente baremo:

   - 80% del valor del libro si es el 1r año.

   - 60% del valor del libro si es el 2º año.

   - 40% del valor del libro si es el 3r año.

   - 20% del valor del libro si es el 4º año.


CUOTA I FORMA DE PAGO

(fecha máxima para hacer el ingreso: domingo 9 de junio).


Precio para los adheridos al programa según curso

   1º ------------------------- 25€

   2º ------------------------ 25€

   3º ------------------------ 35€

   4º ------------------------ 35€

   5º ------------------------ 25€

   6º ------------------------ 25€


*La agenda escolar NO ESTÁ incluida en el lote de libros, la podréis comprar en la secretaria del centro a partir del 1 de septiembre (de 2º a 6º de Ed. primaria).


Tenéis que hacer un ingreso a la cuenta del colegio indicando el NOMBRE y APELLIDOS del alumno/a y el NIVEL que cursará el próximo año académico.

Nº de cuenta, <<CAIXABANK>>:   ES63 2100 2607 3513 0001 1534

Podéis mandar el justificante bancario por correo electrónico (secretaria@ceipdrcomas.com) o entregarlo en papel.

presentació pdf_FINANÇAMENT DE LLIBRES.pdf

DRETS I DEURES DELS ADHERITS

DRETS, l'escola es compromet a:


DEURES